Homework

Պատրաստվել Colour Psychology նախագծին Present Continuous tense – Ներկա շարունակական ժամանակաձև Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում, խոսելու պահին կատարվող գործողություն: Ստորոգյալը կազմվում է to be  բայի ներկա ձևով + բայի 4-րդ հիմքը (Verb +ing), որը կոչվում է  Participle I . Am Is                     Verb+ing Are  e.g. I am speaking now. You are teaching now. […]

Флэшмоб русского языка

1. Что такое язык? а)Орган звукоизвлечения в человеческом организме б)Средство передачи мыслей и знаний в) Средство для обозначения звуков 2.Почему люди научились говорить? а)Нуждались в общении б)Хотели создать нечто общее для человечества в)Это произошло само собой в процессе эволюции 3.Кому принадлежит высказывание: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык!»? а)А.С. Пушкин б)И.С.Тургенев в)Н.А.Некрасов 4. Какой […]