Classwork

Ex. 1 To start, to finish, to stay, to like, to tidy, to clean. !. I started a painting, but I didn’t finished it. 2. They saty in an expensive hotel, but they didn’t like it. . 3. I … my room, but I … the windows. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Ex. 2 be, have, know, speak, write, […]

Առաջադրանք

Կազմել հետևյալ բառերի հոգնակին։ Ակնաբույժ֊ակնաբույժներ Գիսաստղ֊գիսաստղեր Կիրք֊կրքեր Եզրածալ֊եզրածալեր Պատմուճան֊պատմուճաններ Անցաթուղթ֊անցաթղթեր Թեթևամիտ֊թեթևամիտներ Դրամահատ֊դրամահատներ Ոստան֊ոստաններ Շեղջ֊շեղջեր Ատամնաբույժ֊ատամնաբույժներ Ձիթհանք֊ձիթհանքեր Դիմագետ֊դիմագետներ Ցանք֊ցանքեր Աքցան֊աքցաններ Բառգիրք֊բառգրքեր Թեյաթուփ֊թեյաթփեր Սառցահատ֊սառցահատներ Բազպան֊բազպաններ Ծիլ֊ծիլեր Աստղաբույլ֊ աստղաբույլեր Նավախուց֊ նավախցեր Տավղահար֊ տավղահարներ Կուղբ֊ կուղբեր Մարզպան֊ մարզպաններ Ջահակիր֊ջահակիրներ Քարայծ֊քարայծեր Զարդուցիչ֊ զարդուցիչներ Դասաժամ֊ դասաժամեր Արկղ֊արկղեր Գործակից֊ գործակիցներ Հայագետ֊ հայագետներ Երգահան֊երգահաններ Ծունկ֊ ծնկներ Կադր֊կադրեր Հացաբույս֊ հացաբույսեր Հետևյալ դարձվածքներն արտահայտել մեկ […]