The World’s greatest leaders in history: Alexander the Great

Alexander the Great was an ancient Macedonian ruler and one of history’s greatest military minds who, as King of Macedonia and Persia, established the largest empire the ancient world had ever seen. By turns charismatic and ruthless, brilliant and power hungry, diplomatic and bloodthirsty, Alexander inspired such loyalty in his men they’d follow him anywhere […]

The World’s greatest leaders in history: Aristotle

The Greek philosopher Aristotle (384-322 B.C.) made significant and lasting contributions to nearly every aspect of human knowledge, from logic to biology to ethics and aesthetics. Though overshadowed in classical times by the work of his teacher Plato, from late antiquity through the Enlightenment, Aristotle’s surviving writings were incredibly influential. In Arabic philosophy, he was […]

Բարի գալուստ Արատես…

Այս ուսումնական տարվա իմ առաջին եռօրյա ճամփորդությունը եղավ Արատեսում: Այս անգամ ես նոր մարդկանց հանդիպեցի. Գրիգոր պապին, ընկեր Մուշեղին և Հարությունին… Օր առաջին Մեր ճամփորդությունը սկսվեց քոլեջի բակից: Ես լսարանում նստած նկարոյմ էի, և նկատեցի, որ բոլորն արդեն ավտոբուսին էին մոտեցել: Ինչևէ, կարևորը չուշացա: Ճանապարհը հետաքրքիր էր: Ես այդ ընթացքում ծանոթացա հայկական երգարվեստի գլուխգործոցների հետ, […]