Dialogue

POV (Point of view): I entered the bar, and I want to drink alcohol, besides I have never tried that before. And by the way I like filmes about pirates, and old — old stuff about them, so, of course I will choose rum. — Good evening. Can I get a bottle of rum, please? […]

Առաջադրանք

Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի: Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի: Երեք անծանոթ երիտասարդ դուրս բերվեց սրճարանից ոստիկանների կողմից: Հիմա գիտնականները լուծում են նորահայտ մի առեղծված: Նորահայտ մի առեղծված հիմա լուծվում է գիտնականների կողմից: Մացառների փշերը պատառոտել են վաշտի մարտական դրոշակը: Վաշտի մարտական դրոշակը պատառոտվեց մացառների փշերից: Սայլերի անիվների միալար թխթխկոցը օրորում էր […]